Datele operatorului de date, datele de contact: 
 
Denumire: EUROKOMAX Trade and Service Provider Limited Liability Company
Adresă.
Telefon: 0733 041 134 / 0364 144 518
E-mail: info@eurokomax.ro (numai pentru gestionarea datelor)
www.eurokomax.ro 
 
I. Informații generale privind prelucrarea datelor 
 
EUROKOMAX LTD prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI - denumit în continuare "REGULAMENTUL" - pe baza consimțământului voluntar al proprietarului datelor cu caracter personal - denumit în continuare "persoana vizată" - și pe baza îndeplinirii unei obligații legale. 
 
Această Notificare privind confidențialitatea acoperă:
● Datele cu caracter personal transmise către EUROKOMAX SRL prin mijloace electronice, prin telefon sau în persoană.
● Datele înregistrate de persoana vizată în timpul unei conversații telefonice sau personale cu personalul EUROKOMAX KFT. 
 
II. Temeiul juridic al prelucrării 
 
Comandă, livrare de bunuri, servicii de reparații. 
Facturare: EUROKOMAX SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL, pe baza îndeplinirii unei obligații legale în conformitate cu articolul 169 alineatul (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea. 
Pe baza consimțământului persoanei vizate și a obligației legale, EUROKOMAX SRL efectuează prelucrarea datelor descrise la punctul III.  
 
III. Scopul prelucrării 
 
Pentru a îndeplini comenzile plasate la EUROKOMAX SRL în persoană, prin telefon, e-mail sau în magazinul online al companiei și pentru a respecta obligațiile de garanție/garanție în conformitate cu legile aplicabile. 
 
IV. Prelucrarea datelor 
 
Prelucrarea datelor în legătură cu comenzile și facturarea:
● Temeiul juridic și baza legală a prelucrării: Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de dispozițiile regulamentului și de Legea C din 2000 privind contabilitatea (Legea C din 2000 privind contabilitatea). Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din regulament și îndeplinirea obligației legale a operatorului în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din regulament.
● Scopul prelucrării. În conformitate cu articolul 169 alineatele (1)-(2) din lege, societățile trebuie să păstreze documentele contabile care susțin direct și indirect contabilitatea. 
● Datele prelucrate includ numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.
● Durata de prelucrare a datelor. Vă informăm că, în cazul în care vă retrageți consimțământul pentru emiterea unei facturi, EUROKOMAX LTD are dreptul de a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal obținute în timpul emiterii facturii timp de 8 plus un an, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din regulament. 
 
Prelucrarea datelor legate de transportul de mărfuri:
● Temeiul juridic și baza legală a prelucrării: Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de dispozițiile regulamentului. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din regulament.
● Scopul prelucrării.
● Datele prelucrate includ numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.
● Durata de prelucrare a datelor. 
 
Prelucrarea datelor legate de serviciul de reparații:
● Temeiul juridic și baza legală a prelucrării: Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de dispozițiile regulamentului. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din regulament.
● Scopul prelucrării.
● Domeniul de aplicare a datelor prelucrate: numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de serie sau numărul de articol al produsului achiziționat.
● Durata de prelucrare a datelor. 
 
VI. Procesatorul de date 
 
Facturarea. EUROKOMAX SRL procesează facturile emise în conformitate cu punctul IV din Prospect. 
 
VII. Securitatea datelor  
 
EUROKOMAX LTD ia și menține măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a preveni pierderea, distrugerea, modificarea neintenționată sau achiziționarea neautorizată a datelor cu caracter personal ale persoanei vizate de către terți. EUROKOMAX LTD și persoanele împuternicite de aceasta să prelucreze datele furnizate de persoana vizată numai în scopul prelucrării datelor și pentru perioada de timp specificată la punctul IV din Prospect. EUROKOMAX LTD și persoanele împuternicite de către aceasta să proceseze datele utilizează numai software și soluții online care sunt în deplină conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI.  
 
VIII. Incident privind protecția datelor 
 
În cazul unui incident în materie de protecție a datelor care implică date cu caracter personal prelucrate de EUROKOMAX LTD, EUROKOMAX LTD notifică, fără întârzieri nejustificate după ce a luat cunoștință de incident, persoana vizată și Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației în termen de cel mult 72 de ore. În orice caz, se efectuează o evaluare a impactului asupra protecției datelor în legătură cu incidentul privind protecția datelor, ale cărei rezultate sunt notificate persoanei vizate. 
 
IX. Drepturile persoanei vizate Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în REGULAMENTUL:
● Informații: persoana vizată are dreptul de a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal,
● dreptul de acces: persoana vizată are dreptul de a accesa toate datele cu caracter personal pe care operatorul le deține despre ea,
● dreptul la ștergere: persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, operatorul are dreptul de a procesa cererea și este obligat să informeze persoana vizată în consecință,
● rectificare: persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului să rectifice datele inexacte,
● dreptul de a fi uitat: în cazul în care operatorul a divulgat datele cu caracter personal ale persoanei vizate și este obligat să le șteargă, operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că toți destinatarii sunt informați cu privire la cererea de ștergere,
● dreptul la portabilitatea datelor: operatorul trebuie să divulge datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată, într-un format ușor de citit de către mașină utilizat în mod obișnuit, în cazul în care persoana vizată solicită acest lucru,
● dreptul la opoziție: persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal și poate solicita încetarea prelucrării sau ștergerea datelor prelucrate,
● Restricționarea prelucrării: persoana vizată poate solicita restricționarea datelor sale cu caracter personal, caz în care operatorul marchează datele cu un semn de identificare pentru a restricționa prelucrarea altor date în mod permanent sau pentru o anumită perioadă de timp; 
 
EUROKOMAX LTD este obligată să răspundă la cererea persoanei vizate în termenul de 30 de zile prevăzut de REGULAMENTUL. 
 
X. Căi de atac 
 
În caz de încălcare a drepturilor persoanei vizate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată poate introduce o acțiune în justiție. Instanța se pronunță pe cale amiabilă. Tribunalul județean competent, în capitală, Tribunalul Metropolitan din Budapesta, este competent să judece cauza. Acțiunea poate fi introdusă, de asemenea, la alegerea persoanei vizate, în fața instanței județene de la locul de reședință sau de domiciliu al persoanei vizate.  
 
Prin notificarea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației, persoana vizată poate iniția o investigație pe motiv că a existat sau există o amenințare iminentă de încălcare a drepturilor în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.